1. განვადების და ანგარიშსწორების პირობები

1.1 განვადება ვრცელდება 50 ლარის და მეტი ღირებულების ნივთზე/მომსახურებაზე რომელიც განთავსებულია საიტზე ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ.

1.2 განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება იდება პარტნიორ ბანკსა და მყიდველს შორის. მომხმარებლის მიერ მყიდველისთვის ნივთის მიწოდება/მომსაურების გაწევა ხდება განვადების დამტკიცების შემდგომ.

1.3 განვადების გაუქმება ხდება მყიდველის ან მომხმარებლის ინიციატივით თუ ერთ-ერთი მხარე არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და მხოლოდ პატივსადები მიზეზის არსებობის შემთხვევაში.

1.3.1 პატივსადებია მიზეზი, თუ მყიდველს ნივთი არ ჩაბარდა გამყიდველის ბრალით, კერძოდ, მყიდველის მიერ შეძენილი ნივთი არ არის მარაგში და ვერ ხერხდება მყიდველისთვის მიწოდება და მყიდველს არ სურს ნივთის სხვა ნივთში გადაცვლა.

1.3.2 აგრეთვე, თუ მყიდველს ჩაბარდა ნაკლიანი ნივთი და გამყიდველმა ვერ უზრუნველყო ნაკლის გამოსწორება.

1.4 განვადება უქმდება გამყიდველის განცხადების საფუძველზე რომლითაც მიმართავს შესაბამის ბანკს.

1.5 ბანკში განვადების პირობები: